دفتر نظارت و ارزیابی


17

ارسال كارنامه ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجويي سال تحصيلي 95-94

ارسال كارنامه ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجويي سال تحصيلي 95-94
كارنامه ارزيابي عملكرد معاونت هاي دانشجويي در سال تحصيلي 95-94 از طريق كارتابل و پست الكترونيكي به معاونين محتريم دانشجويي ارسال گرديد.

هر دانشگاه با ميانگين دانشگاه هاي هم گروه مقايسه شده است و معيار گروه بندي دانشگاه ها بر اساس جمعيت دانشجويان بوده است. 

دانشگاه ها به چهـار گروه بزرگ، نسبتاً بزرگ، متوسط و كوچك دسته بندي شده اند.

تعداد امتیازات: (8) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1682)
کد خبر: 1211