چهارشنبه, 30 آبان, 1397
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> دریافت کد کاربــری  


کد کاربــری و رمــز عبـور حداقل

از کلیه معاونان محترم دانشجویی دانشگاه های دولتی تقاضا می گردد، جهت دریافت کد کاربری و رمز عبور جديد به منظور دسترسی به فرم های ارزيابي عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه ها در سال تحصیلی 95-94    فــرم پیوسـت  را تکمیل نمایند.


دفتر نظارت و ارزيابي

مشخصات تماس با ما

تلفن تماس:   96664496  (21)98+ 

                 


آدرس پست الکترونیک:


arzyabi.saorg@gmail.com